Dipogon lignosus_Unknown Wikimedia
Photo courtesy Wikimedia

Dipogon lignosus Risk Assessment

Common names: okie bean