Ambrosia trifida_C022-07
Photo courtesy UC Davis Weeds of California

Ambrosia trifida Risk Assessment

Common names: giant ragweed